OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Miejskie/gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

OFERTA SZKOLENIA  DLA NOWYCH CZŁONKÓW KOMISJI - ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GKRPA ORAZ SŁUŻB POMOCOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE.
Program szkolenia został opracowany w oparciu o 40 – godzinny ramowy program PARPA – podstawowe szkolenia dla GKRPA. Uczestnicy szkolenia otrzymają CERTYFIKAT ukończenia szkolenia,  sygnowany przez wykładowców, zgodny z wymogami: Art.4 (1).ust.4. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1962r.,Art.6.ust.2. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.,Art.10.ust.1. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
 
40 GODZINNE SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ  W FORMIE WYKŁADÓW I WARSZTATÓW W FORMIE, MIEJSCU I CZASIE USTALONYM PRZEZ ORGANIZATORA.   

CAŁKOWITY KOSZT  SZKOLENIA BRUTTO:   -  7500ZŁ lub 495zł/osobę przy grupie 15 osobowej.


 
„PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ GRUP ROBOCZYCH W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE”
 
CEL: Minimalizowanie oraz zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez podniesienie wiedzy Zespołu Interdyscyplinarnego na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz kształtowanie umiejętności współpracy służb. 
 
Proponowane zagadnienia:
  1. Funkcjonowanie (zadania) Zespołu Interdyscyplinarnego  (opcjonalnie grup roboczych) pod kątem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  2. Zasady rozpoczynania procedury Niebieskie Karty przez uprawnione podmioty  - podpowiedzi dla Zespołu Interdyscyplinarnego na co uczulić "uprawnionych"- przemoc, a konflikt (różnice w postrzeganiu) – praca na przypadkach,
  3. Jak prowadzić rozmowy z osobą doznającą przemocy - warsztat na temat sposobu prowadzenia rozmowy przez Zespół Interdyscyplinarny/grupę roboczą, wraz z omówieniem Karty C, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Indywidualnego Planu Pomocy,
  4. Jak przygotować się do przeprowadzenia rozmowy ze sprawcą przemocy - warsztat na temat skutecznych form oddziaływania,
  5. Zakończenie procedury Niebieskie Karty - omówienie przesłanek prawnych; kwestie sporne,
  6. Warunki bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez Zespół / współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  7. Współpraca służb podstawą działania interdyscyplinarnego - analiza poszczególnych elementów efektywnej współpracy.
*Opcjonalnie ORGANIZATOR może wybrać konkretne zagadnienia 
Czas trwania: 10 godzin
Koszt: 2300zł
 
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733