OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych


NOWOŚCI – WIOSNA  2024
1.,,APTECZKA KIERUNEK OPTYMIZM”
2.,,ISKRA ODPORNOŚCI”
3.,,SPOTKANIA Z LEONEM”

SZKOLENIE  PRZYGOTOWUJĄCE  PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, WYCHOWAWCÓW  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, WYCHOWAWCÓW KLAS 7-8  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH DO PROWADZENIA  PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO ,,APTECZKA KIERUNEK OPTYMIZM”

1.PROGRAM „ APTECZKA KIERUNEK OPTYMIZM” to program, który powstał w związku z prośbami nauczycieli o możliwość realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej  w starszych grupach wiekowych. Program został opracowany przez Sylwię Wierzchowską i Elżbietę Nerwińską, oferowany jest przy współpracy z OPtyMisja.
Celem programu APTECZKA – KIERUNEK OPTYMIZM jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić odporność na stres, kształtować optymistyczne nastawienie do życia.
 Podążając za założeniami psychologii pozytywnej (M. Seligman) przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, 
 a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego  i satysfakcjonującego życia.
 Program składa się z 10 spotkań, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw   i zachowań, poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.
Zajęcia mogą być prowadzone w ramach godzin wychowawczych, ofert świetlicy, zajęć psychoprofilaktycznych, zajęć rozwijających kompetencje społeczne, półzimowiska, półkolonii.  Program AKO można potraktować jako projekt, który realizujemy z całą klasą lub grupą chętnych uczestników.
 Jedną z cech charakteryzujących młodzież z grupy wiekowej, do której program jest skierowany, bywa duża zależność od grupy rówieśniczej, co przekłada się na mniejszą skłonność do wyrażania swoich opinii na forum grupy. W związku   z tym część zadań ma charakter pracy indywidualnej.
 
 LICZBA UCZESTNIKÓW : grupa do 20 osób; MIEJSCE SZKOLENIA:  zapewnia organizator; CZAS I KOSZT SZKOLENIA :
 Zakładamy dwie ścieżki przystąpienia do realizacji programu:
 1. Dla osób, które ukończyły 14-godzinne szkolenie przygotowujące do realizacji Programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat - udział w trwającym 4 godziny zegarowe szkoleniu w formie  stacjonarnej lub online. Koszt szkolenia i materiałów 250zł brutto/ osoba.

 
2.Dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu przygotowującym do programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - udział w trwającym 14 godzin szkoleniu stacjonarnym.
Koszt szkolenia i materiałów 480zł brutto/osoba.
 
 Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ośrodka szkoleniowego OptyMisja oraz  OPiE .

 
SZKOLENIE  PRZYGOTOWUJĄCE  PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC,WYCHOWAWCÓW KLAS 6-8  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH DO PROWADZENIA  PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
 ,,ISKRA ODPORNOŚCI”

  2. ,,ISKRA ODPORNOŚCI” to nowy program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego przeznaczony do realizacji z uczniami w wieku 11-15 lat, ma na celu wspieranie odporności rozumianej jako umiejętność kontrolowania sposobu reagowania na trudne wydarzenia oraz radzenia sobie ze stresem,                z wyzwaniami i przeciwnościami.
Program oferowany jest przy współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji, które upowszechnia w Polsce program na podstawie Licencji angielskiej fundacji Partnership for Children.
W trakcie 11 spotkań uczniowie poznają sposoby wzmacniania odporności psychicznej i budowania wewnętrznej siły poprzez dostrzeganie  i rozwijanie swoich mocnych stron. Program został zbudowany na podstawie teorii naukowych i metod o potwierdzonej skuteczności z zakresu:
- terapii poznawczo – behawioralnej ;  psychologii pozytywnej; metody mindfulness (uważnej obecności);
Istotą programu są zadania i ćwiczenia zwiększające odporność poprzez:

 • naukę uważnego oddychania

 • tworzenie Portfolio Odporności (dostrzeganie zasobów i mocnych stron)

 • analizę i przekształcanie nawykowych sposobów myślenia i reagowania w trudnych sytuacjach               z zastosowaniem modelu I-S-K-R-A.

 
LICZBA UCZESTNIKÓW : grupa od 12 do 22 osób; CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA:  14 godzin dydaktycznych; miejsce zapewnia organizator;
KOSZT SZKOLENIA : 1 osoba/ 650zł brutto

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat upoważniający do pracy programem , bogaty pakiet materiałów drukowanych/ Przewodnik nauczyciela ze szczegółowymi scenariuszami wszystkich spotkań, Zestawy ćwiczeń – Workbooków dla uczniów)/ oraz nieograniczony czasowo  dostęp do  dodatkowych materiałów w formie elektronicznej oraz konsultacje u trenera

SZKOLENIE  PRZYGOTOWUJĄCE  PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI ORAZ NAUCZYCIELI ŚWIETLIC, WYCHOWAWCÓW KLAS 0-2  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  DO PROWADZENIA  PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO  ,,SPOTKANIA Z LEONEM”

3.,,SPOTKANIA Z LEONEM” - Szkolenie przygotowuje do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg programu „Spotkania z Leonem” autorstwa Ewy Czemierowskiej -  Koruba oraz  Huberta Czemierowskiego, przeznaczonego dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl – każde przewidziane jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie. Uczestnicy szkolenia w cenie kursu otrzymują materiały merytoryczne oraz materiały metodyczne do prowadzenia zajęć ( w formie elektronicznej). Szkolenie prowadzone we współpracy z Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki ,,Spójrz Inaczej”.
 
Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym, jej celów i uwarunkowań,

 • nabycie umiejętności skutecznego reagowania na zachowania agresywne dzieci,

 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg Programu „Spotkania z Leonem”.

Tematyka szkolenia:

 • problematyka złości i agresji dzieci młodszych:

- odróżnianie złości od agresji oraz łamania norm i zasad,
- zasady i umiejętności doraźnej reakcji na agresję,
 - sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów, 

 • poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,

 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć

LICZBA UCZESTNIKÓW : do 16 osób
CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA:  20 godzin dydaktycznych/2 dni/; miejsce zapewnia organizator;
KOSZT SZKOLENIA : 4400zł brutto/ koszt szkolenia całej grupy/
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki ,,Spójrz Inaczej”
 
 
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt: 509 534 733  lub  elalider@interia.pl                                                               

 

,,CUKIERKI” 

Warsztaty przygotowujące  nauczycieli klas 0- IV szkół podstawowych, pedagogów, psychologów, nauczycieli świetlic do realizacji programu z zakresu wczesnej profilaktyki narkotykowej. 
Celem programu jest: przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z nieznanymi dorosłymi, rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielać wsparcia.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych
Koszt: realizacja warsztatu – 3500 zł, zakup materiałów w Fundacji - książka i płyta ok. 85zł/od osoby

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie Fundacji Homo-Homini z Krakowa.
 

,,STRAŻNICY UŚMIECHU”  – warsztaty przygotowujące  nauczycieli szkół podstawowych do realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu” autorstwa profesor Nady Ignjatović - Savić . Celem programu jest: zapewnienie spójnych oddziaływań wychowawczych szkoły oraz rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych dzieci i młodzieży. Szkolenie prowadzone we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji.
Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych
 Koszt szkolenia – 350zł brutto/osoba
    Uczestnik dodatkowo  zamawia:  podręcznik ze scenariuszami nr1 do pracy z dziećmi 5-10 – 100zł   lub
                                       podręcznik ze scenariuszami nr2 do pracy z dziećmi 11 - 15– 100zł
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie.
 

ROGRAM ,,SPOTKANIA Z LEONEM”

autorstwa Ewy Czemierowskiej –Koruba i Huberta Czemierowskiego-– profilaktyka agresji wśród dzieci w wieku 5-9 lat.
 
2Cele szkolenia:
 • zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jej celów
 • udoskonalenie umiejętności reagowania na zachowania agresywne dzieci,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg Programu „Spotkania z Leonem”.
Uczestnicy: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi młodszymi.
Maksymalna liczebność grupy: do 20 osób.
Koszt szkolenia: 4400 zł brutto
Tematyka zajęć:
 • osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów.
 • poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,
 • praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą
Forma szkolenia : 2-dniowy warsztat (20 godzin dydakt. )
  
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733