OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Profilaktyka innych zachowań ryzykownych

UWAGA! PO KAŻDYM PROGRAMIE/WARSZTACIE SZKOŁA I GMINA OTRZYMUJE RAPORT.

1. ,,SPÓJRZ INACZEJ NA AGRESJĘ”

zajęcia realizowane w oparciu o program E. Czemierowskiej, A. Kołodziejczyka ,,Spójrz inaczej na agresję”.

Przeznaczone są dla uczniów klas  V -VII szkół podstawowych.
Uwaga: raport z programu stanowi wstępną diagnozę zagadnienia agresji i przemocy w danej klasie. Obliczony jest dla każdej klasy Ogólny Wskaźnik Agresji i  Indeks  Przemocy Szkolnej oraz zalecenia do dalszej pracy.
Czas trwania programu i  koszt -do uzgodnienia.

2.„RECEPTA NA SZCZĘŚCIE” 

program ma na celu uwrażliwienie dzieci na pułapki chemiczne, które niszczą ludziom szansę na szczęśliwe życie.

Zwrócenie uwagi na takie wartości jak: miłość, wolność, przyjaźń, radość, przeznaczony jest dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych.
Czas trwania programu: 3 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja zajęć: do uzgodnienia

3. „DOBRY WYBÓR”

warsztat poświęcony abstynencji  z wykorzystaniem  NARZĘDZI KRYTYCZNEGO MYŚLENIA TOC,  przeznaczony dla uczniów  szkół podstawowych.
CELE:
 • poznanie istoty i celu abstynencji ( alkoholowej, nikotynowej, narkotykowej, komputerowej i innej)
 • zapoznanie z GAŁĄZKĄ  wg TOC
 • analiza przeszkód uniemożliwiających abstynencję
 • dokonanie osobistych postanowień abstynenckich
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

4.  ,,MAM W SOBIE MOC”

warsztat przeznaczony dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych.

Cele programu:
- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji agresji i przemocy
- wzmacnianie u uczestników  mocnych stron, umiejętności 
- stworzenie warunków do wypraktykowania w grupie zmodyfikowanych strategii zachowania.
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja - do uzgodnienia

5.  ,,ABY CHCIAŁO NAM SIĘ CHCIEĆ”

warsztat przeznaczony dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych.

Cele programu:
- motywowanie do wysiłku, kreatywności – wyznaczania celów
- nabycie przez uczniów umiejętności planowania oraz konstruktywnego wykorzystania czasu
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja - do uzgodnienia

6.  ,,ŻYCZLIWOŚĆ SIĘ OPŁACA”

Warsztat poświęcony jest nauce życzliwej komunikacji, skierowany do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

Po zajęciach uczestnicy: będą potrafili wskazać co to jest życzliwość, czym charakteryzuje się osoba życzliwa i jakie płyną korzyści z bycia życzliwym; będą wiedzieli, czym jest mowa nienawiści , jak ona powstaje; będą potrafili wskazać zachowania, które naruszają ich godność osobistą; poznają komunikat JA i nabędą wiedzę jak go stosować; udoskonalą swoje umiejętności właściwego porozumiewania się w grupie; poznają komunikat JA    i nabędą wiedzę jak go stosować; udoskonalą swoje umiejętności właściwego porozumiewania się w grupie.
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja: do uzgodnienia

7.,,BĄDŹ MIŁY, NIE DOKUCZAJ

warsztaty przeznaczony dla uczniów klas 4-6

CELE:
 • Uświadomienie dzieciom czym jest dokuczanie i jakie ma konsekwencje;
 • Uczenie konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami, kształtowanie empatycznej postawy
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, integracja grupy
Czas trwania programu: 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja warsztatu - do uzgodnienie

8. ,,UCZYMY SIĘ MARZYĆ”

dla klas 6-8 szkół podstawowych.

Tematyka warsztatu: 1.Czym są wartości? Dlaczego są ważne, jakimi wartościami warto się kierować? W czym mogą pomóc/ DOJDZIESZ TAM DOKĄD ZAMARZYSZ!
Czas trwania programu:  2 godziny. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu– do uzgodnienia
 

9. „BUDZIMY SWOJĄ KREATYWNOŚĆ”

warsztat polecany dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

CELE:
- nauka  kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów/ właściwe perspektywy
- wzbudzenie marzeń/ wyznaczania celów / bycie wynalazcą!
- zaszczepienie przekonania - POPRZECZKĘ MASZ TAKĄ JAKI MASZ HORYZONT!
Czas trwania programu: 3 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

10. ,,EMOCJONALNY KIERUNKOWSKAZ

warsztat polecany dla klas 7-8 szkół podstawowych.

Tematyka warsztatu: 1. Czym są emocje i do czego służą?2. Rodzaje emocji i ich ekspresja. 3.Konstruktywne metody interpretacji .4. Pomocne metody radzenia sobie z emocjami.
Czas trwania programu:  2 godziny. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu– do uzgodnienia
 

11.,,STRES - WRÓG CZY PRZYJACIEL?”

dla klas 6-8 szkół podstawowych.

Tematyka warsztatu: 1.Czym jest stres?2. Pomaga czy przeszkadza? Do czego służy? Jak go wykorzystać? 3. Wartość zwycięstwa i porażki. 4.Sposoby rozładowywania emocji.4.Techniki relaksacyjne- jak mogę sobie pomóc?
Czas trwania programu: 3 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

12. ,,ASERTYWNOŚĆ – po co mi to?”

dla klas 6-8 szkół podstawowych.

Tematyka warsztatu: 1. Czym jest asertywność? 2.Jak stać się osobą asertywną?3. Wyrażanie swoich potrzeb. 4.Aktywne słuchanie i sygnały pozawerbalne.5. Po co mi to?
Czas trwania programu:  2 godziny. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia
 

13.  ,,KOMUNIKACJA BEZ NIENAWIŚCI”

Warsztat poświęcony jest mowie nienawiści oraz nauki życzliwej komunikacji, skierowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

Po zajęciach uczestnicy:
- będą potrafili wskazać części składowe procesu komunikacji; będą wiedzieli, czym jest mowa nienawiści , jak ona powstaje ;będą potrafili wskazać zachowania, które naruszają ich godność osobistą; nabędą umiejętności posługiwania się komunikatem ja oraz komunikatami bez barier komunikacyjnych;  udoskonalą swoje umiejętności właściwego porozumiewania się w grupie zadaniowej.
Czas trwania programu: 3 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia
 

14.  ,,BEZ ZŁOŚCI MAMY WIĘCEJ RADOŚCI”

warsztat przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Cele programu:
-Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie; Budowanie więzi pomiędzy uczniami.
-Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez pozytywne wzmocnienie ze strony innych osób; Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w grupie.
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja - do uzgodnienia

15. „ODKRYJ SWÓJ KREATYWNY POTENCJAŁ”

warsztat twórczego rozwiązywania problemów dla klas V-VII szkół podstawowych.

Warsztat rozwija umiejętność  zarówno pracy indywidualnej, jak i grupowej. Wspólnie  z grupą odkrywamy umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia, stawiając przed nią niecodzienne wyzwania.
Cele programu:
- rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek
- przekazanie wiedzy nt. wielopoziomowego myślenia
- poznanie analizy problemów na różnych płaszczyznach
Czas trwania programu:  2 godziny. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu- do uzgodnienia
 

16. „ZNAMY SIEBIE – POGŁĘBIANIE RELACJI W GRUPIE”

polecany dla klas V -VII szkół podstawowych.

Zajęcia budują  wzajemnie zaufanie oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów w klasie.
Cele programu:
- pielęgnowanie dobrych relacji w klasie
- docenienie wartości grupy jako zbioru
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia
 

17. „SAM MOGĘ WIELE, Z GRUPĄ  PRAWIE WSZYSTKO”

dla klas V -VII szkół podstawowych.

Warsztat uczy  współpracy w grupie. Uczniowie podczas wykonywania różnorodnych zadań dowiadują się, iż tylko wspólnie dążąc do celu, są  w stanie go osiągnąć. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach ruchowych i manualnych.
Cele programu:
- profilaktyka  niezdrowej rywalizacji
- zwrócenie uwagi na współpracę jako na wartość kluczową
Czas trwania programu:  2 godziny. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia
 

18. „RADZĘ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ”

dla klas V -VIII szkół  podstawowych. Tematyką  warsztatu jest umiejętne radzenie sobie ze złością i stosowanie taktyk, które  to  umożliwiają.

Cele programu:
- nauka, jak w nieinwazyjny sposób wyładowywać agresję
- zapoznanie się z podstawowymi technikami mediacji, które umożliwiają unikanie kłótni i bójek w środowisku szkolnym jak i domowym.
Czas trwania programu:  2 godziny. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia
 

19. „RADZĘ SOBIE” 

warsztat poświęcony ważnej umiejętności społecznej jaką jest przewidywanie i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem  NARZĘDZI KRYTYCZNEGO MYŚLENIA TOC,  przeznaczony dla uczniów  szkół podstawowych.

Cele zajęć: dyskusja nt zdrowych sposobów radzenia sobie,  zapoznanie z CHMURKĄ wg TOC, analiza trudności w sytuacji namowy,ćwiczenia praktyczne
Czas trwania programu:  2 godziny. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

20. ,,JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?”

warsztaty przeznaczone dla uczniów klas VI -VIII szkół podstawowych.

Osoby, które nie potrafią radzić sobie z napięciem emocjonalnym, często uciekają w świat alkoholu i narkotyków.
Cele zajęć:
 • pomoc w zrozumieniu istoty i przyczyn stresu, poznanie cz. stresogennych i własnej odporności
 • zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na własne samopoczucie,
 • podnoszenie samooceny poprzez odkrywanie mechanizmu stresu,
 • stworzenie warunków do wypraktykowania zmodyfikowanej strategii zachowania.
Czas trwania programu: 3 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja -  do uzgodnienia

21.  ,,JESTEM W PORZĄDKU NAWET JAK ODMAWIAM”

przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.

Cele programu:
- uświadomienie jego uczestnikom, że mają prawo do ochrony swego terytorium i głośnego wypowiadania NIE gdy zajdzie taka potrzeba, stworzenie warunków do wypraktykowania zmodyfikowanej strategii zachowania.
Czas trwania programu: 3 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja - do uzgodnienia

22. „Gra edukacyjna NIE-PRZEGRAJ" - Warsztat skierowany do uczniów klas 7-8.

Celem  zajęć jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z różnymi formami przemocy. Gra polega na angażowaniu młodzieży w dyskusję na temat dokonywania wyborów w trudnych sytuacjach życiowych. Gracze przeprowadzają głównego bohatera – swojego rówieśnika, przez takie zagadnienia jak: zagrażające sytuacje w szkole, w Internecie, podczas czasu wolnego oraz dowiadują się do kogo i gdzie mogą się zwracać o pomoc. Zajęcia profilaktyczne na podstawie gry są okazją do dyskusji, refleksji, zdobywania nowych informacji, pracy w grupach.
Czas trwania programu:  3 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu- do uzgodnienia
 

23.  ,,WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA”

warsztat przeznaczony dla uczniów klas IV -VII szkół podstawowych.

Cele programu:
- nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu
- stworzenie warunków do wypraktykowania zmodyfikowanej strategii zachowania.
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja - do uzgodnienia

24.„PRZEMOC W SIECI - jak nie stać się ofiarą”

Warsztat skierowany do uczniów szkół podstawowych klas 4 - 8

Cyberprzemoc to korzystanie z technologii w celu zastraszania, dręczenia, upokarzania lub zawstydzania ofiary przemocy. Metody stosowania cyberprzemocy są bardzo różne, a wraz z rozwojem komunikacji cyfrowej przybierają coraz to nowe formy. Telefony z pogróżkami, podrabianie stron, robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod kogoś w sieci.
Cele programu:
-  kształtowanie umiejętności pozytywnych zachowań w sieci, uświadomienie jak szybko rozprzestrzeniają się informacje w sieci oraz pokazanie jak ważne jest dbanie o informacje osobiste (nieudostępnianie ich),
- kształtowanie poczucia własności własnego wizerunku i poszanowania wizerunku innych ,
-nauka rozpoznawania aktów cyberprzemocy i ich wpływu na ofiarę i sprawcę,
Czas trwania programu: 3godziny.Koszt: Dojazd, materiały, realizacja - do uzgodnienia

25.  ,,NIE hej tuję NIE obrażam”

warsztat przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.

Cele programu:
- uwrażliwienie młodych ludzi na temat obrażania innych za pośrednictwem Internetu,
- zwiększenie świadomości dot. problemu obrażania w sieci i nie tylko,
- prezentacja metod radzenia sobie z Internetowym hejtem.
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja - do uzgodnienia

26.  ,,HEJT(hate) – ESCAPE

warsztat poświęcony jest hejtowaniu, przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz budzeniu sprzeciwu i reakcji wobec słów, które ranią, skierowany do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej.

Celem warsztatu jest podniesienie świadomości postawy ucznia dotyczącej skutków zjawiska hejtowania w Internecie poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, która powstaje na bazie praktycznego doświadczenia    tego zjawiska.
Cele operacyjne:
 - wywołanie dyskusji i refleksji na temat hejtowania w Internecie; zwiększenie poziomu świadomości uczniów na temat możliwych psychospołecznych i prawnych konsekwencji stosowania mowy nienawiści; zwiększenie kompetencji w zakresie porozumiewania się bez przemocy; rozwój umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów i planowania działań;rozwój umiejętności do wyrażania publicznie własnego zdania na temat hejtowania w Internecie;
- wypracowanie wspólnego rozwiązania i umiejętności negocjacyjnych, wysłuchania odmiennych argumentów oraz akceptacji odmiennych poglądów.
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja -  do uzgodnienia

27.„NOWE MEDIA, SZANSA CZY ZAGROŻENIA?”

warsztat  ten szczególnie polecam dla uczniów klas IV - VIII

Cele programu :
- minimalizowanie oraz zapobieganie zjawisku  cyberprzemocy, umiejętność i potrzeba nabycia pozytywnych zachowań w sieci, właściwa wiedza na temat zagrożeń jakie niesie Internet -ukazanie jak ważne jest zachowanie ostrożności w sieciowych kontaktach.
Czas trwania programu: 3 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

28. ,,OSWOIĆ EMOCJONALNE POTWORY”

Warsztaty z zakresu rozpoznawania trudnych uczuć (smutek, złość, wstyd, strach) i nauki konstruktywnego ich wyrażania i radzenia sobie z nimi dla dzieci w wieku przedszkolnym i w klasach I-III

Cele:
- nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania trudnych emocji,
-  poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i napięciem,
- zrozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka,
- zdobycie wiedzy o znaczeniu emocji i funkcji jakie pełnią,
- nauka rozpoznawania sygnałów z ciała informujących o przeżywaniu danej emocji,
Czas trwania warsztatu – 2 godziny lekcyjne. Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu - do uzgodnienia

29.  ,,MNEMOTECHNIKI – SPOSOBY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ jako czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi ”

zajęcia realizowane z wykorzystaniem technik efektywnego uczenia się, teorii TOC oraz najnowszej teorii motywacji.

Przeznaczone są dla uczniów klas  V-VI szkół podstawowych .
Czas trwania programu: 3 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja zajęć - do uzgodnienia

30.  ,,JESTEM WOLNY! JESTEM ODPOWIEDZIALNY”

Warsztat poświęcony refleksji płynącej z wolności decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych, skierowany do uczniów klas szkoły podstawowej klas 7-8

Cele:
- praktyczne zapoznanie z podejmowaniem decyzji
- rozważania na temat wolności decyzji i wynikającej z niej odpowiedzialności
Czas trwania programu: 2 godziny. Koszt: Dojazd, materiały, realizacja, raport: do uzgodnienia

31.,,PRZEZ RÓŻOWE OKULARY”

Warsztaty pozytywnego myślenia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz  w klasach I-III

Cele:
- zwiększenie poczucia szczęścia i zadowolenia z życia,
- zwiększenie umiejętności postrzegania porażek, jako lekcji, z których można czerpać w przyszłości,
- zrozumienie wpływu postawy optymistycznej na codzienne decyzje i samopoczucie,
- nauka brania odpowiedzialności za swoje doświadczenia życiowe,
- zwiększenie umiejętności koncentrowania się na pozytywach w otaczającym świecie.
Czas trwania warsztatu – 2 godziny lekcyjne .Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu, raport - do uzgodnienia
 

32. ,,NA TWOIM MIEJSCU”

warsztaty z zakresu rozwijania empatii u dzieci w wieku przedszkolnym i w klasach I-III

Cele:
- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi,
- zwiększenie umiejętności interpretowania sytuacji życiowych z różnych punktów widzenia,
- rozwinięcie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji własnych oraz innych osób,
- zwiększenie świadomości przeżywanych emocji i umiejętności panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób akceptowany dla innych,
- zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia relacji, współdziałania, współpracy,
- zwiększenie umiejętności dostrzegania problemów i ich rozwiązywania.
Czas trwania warsztatu – 2 godziny lekcyjne .Koszt:  Dojazd, materiały, realizacja programu, raport - do uzgodnienia 
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733