OŚRODEK PROFILAKTYKI I EDUKACJI „LIDER” Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę. - Walt Disney
Szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych

Szkolenia do programów rekomendowanych

PROGRAM  PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”  - szkolenie  stacjonarne.


Przyjaciele Zippiego

                      Program „Przyjaciele Zippiego”oferowany jest przy współpracy z  Centrum Pozytywnej Edukacji    w Warszawie, które jest koordynatorem programu w Polsce.
Może być realizowany na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Przyjaciele Zippiego szkolenie ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie  w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.
Program uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami,  jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również  do współpracy i pomagania innym dzieciom.
Program uczy dzieci:
 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

,,APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”   - szkolenie stacjonarne 

  Program „Przyjaciele Zippiego”oferowany jest przy współpracy z  Centrum Pozytywnej Edukacji    w Warszawie, które jest koordynatorem programu w Polsce.
 

Apteczka

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA, UCZĄCY OPTYMIZMU I RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI  ,,APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ "   jest adresowany do dzieci
w wieku 8-12 lat.


Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.
Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając     z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
          Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.
 1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość  - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne -  dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko co cię spotyka!
 10. Marzenia – Wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!
 

,,PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW czyli Jaś i Małgosia na tropie 

Przeznaczony dla: uczniów klas IV i V szkoły podstawowej.
Szkolenie z zakresu wczesnej profilaktyki alkoholowej przygotowuje wychowawców oraz pedagoga szkolnego do bezpośredniej realizacji programu w swoich klasach.

Czas trwania: 8 godzin zegarowych (szkolenie podstawowe) lub 12 godzin zegarowych ( szkolenie rozszerzone).
Koszty: 1. Koszt szkolenia podstawowego grupy 15-17 osób: 1950zł brutto/rozszerzonego – 2680zł brutto.
Cena zawiera: szkolenie i konsultacje   w trakcie realizacji programu, zaświadczenia, materiały dodatkowe.
2. Zamawiający szkolenie samodzielnie zamawia materiały dla uczestników w Sekcji Wydawnictw Instytutu Psychiatrii i Neurologii  w Warszawie , tel.: (22) 45 82 704 ;  fedak@ipin.edu.pl.
Materiały może  również zamówić prowadzący szkolenie.
Program opracowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 

,,FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI” 

Przeznaczony dla: klas VII - VIII szkół podstawowych.
Szkolenie z zakresu wczesnej profilaktyki alkoholowej przygotowuje wychowawców oraz pedagoga szkolnego do bezpośredniej realizacji programu w swoich klasach.

Czas trwania: 8 godzin (szkolenie podstawowe) lub 12 godzin ( szkolenie rozszerzone)
Koszty: 1. Całkowity koszt szkolenia podstawowego grupy 15-17 osób: 1950zł brutto/rozszerzonego – 2680zł brutto
Cena zawiera: szkolenie i konsultacje   w trakcie realizacji programu, zaświadczenia, materiały dodatkowe.
2. Zamawiający szkolenie samodzielnie zamawia materiały w Sekcji Wydawnictw Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  ,tel.: (22) 45 82 704 ; fedak@ipin.edu.pl.
Materiały może  również zamówić prowadzący szkolenie.
Program opracowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 

„INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA W SZKOLE”


A/ Część pierwsza – dla rad pedagogicznych. „Interwencja wobec uczniów  sięgających po substancje psychoaktywne, jako element szkolnego programu  profilaktyki”.
Przeznaczony dla: wszystkich osób z rady pedagogicznej
Założenia i cele
 • Prezentacja metody profilaktycznej wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne,
 • Zainicjowanie procesu wprowadzania metody interwencji do szkoły,
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.
Koszt:  realizacja warsztatu - 950zł brutto
B/ Część druga – warsztat dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. „Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”
Przeznaczony dla: osób zainteresowanych wprowadzaniem metody w szkole.
 Założenia i cele
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia interwencji,
 • Ćwiczenie umiejętności związanych z przeprowadzeniem interwencji profilaktycznej
Czas trwania: 13-14 godzin zegarowych– 2 dni.
Koszt:  materiały, realizacja warsztatu - 2800zł brutto

Program opracowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

WARSZTAT „SPÓJRZ INACZEJ” dla nauczycieli klas IV-VIII (55 godzin – w dwóch częściach: 35 + 20)
 Program „Spójrz Inaczej”oferowany jest przy współpracy ze  Stowarzyszeniem  Psychoprofilaktyki ,,Spójrz Inaczej" w Starachowicach.

Cele szkolenia:
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach IV-VIII zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”
 • poznanie  podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą
 • nabycie umiejętności konstruktywnego  rozwiązywania problemów w pracy z grupą
 • zdobycie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień.
Spójrz Inaczej Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracujących z dziećmi
 i młodzieżą z klas IV-VIII.
Tematyka zajęć:
 • podstawowe umiejętności psychologicznego kontaktu z dziećmi młodzieżą,
 • poznanie celów, treści i metod programu „Spójrz Inaczej”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z klasą,
 • profilaktyka i mechanizmy uzależnień, środki uzależniające.
Koszt szkolenia (w grupie 12-14 osobowej)
 • 12100 brutto dla grupy
 • 864,3 zł od osoby ( w przypadku mniejszej liczby uczestników koszt wzrasta)
Powyższe koszty obejmują: przeprowadzenie szkolenia, materiały dodatkowe dla uczestników 
Uwaga:
 • uczestnicy lub organizatorzy szkolenia ponoszą dodatkowo koszt zakupu 2 podręczników – 90 zł/osoba.
 • podczas 6 dniowych warsztatów „Spójrz Inaczej” -  dwa dni szkolenia to zajęcia w szkole prowadzone przez uczestników warsztatu i omawianie ich przebiegu,  w  związku z tym do organizatorów warsztatu należy umożliwienie przeprowadzenia takich zajęć.  Szczegóły organizacyjne ustalane są bezpośrednio z trenerem prowadzącym szkolenia.

WARSZTAT „SPÓJRZ INACZEJ” dla nauczycieli klas I-III

Czas trwania szkolenia – 35 godz. dydakt. (3,5  dnia)
Forma – warsztat w małej grupie ( do 12 - 14 osób)
Uczestnicy: nauczyciele, wychowawców, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi z klas I-III.
Koszt szkolenia : 7700,00 zł brutto (koszt szkolenia całej grupy)
 • uczestnicy lub organizatorzy szkolenia ponoszą dodatkowo koszt zakupu podręcznika – 45zł/osoba.
 

Informacja o programie „Spójrz Inaczej”

 • Jest to autorski program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, opracowany  przez, A. Kołodziejczyka, E. Czemierowską i T. Kołodziejczyka. Został opublikowany w 1993 roku, od tej pory jest  wprowadzany na terenie całego kraju.
 • Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania problemów Alkoholowych, jego skuteczność została potwierdzona na podstawie badań.
 • Zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy z wszystkimi klasami szkoły podstawowej w ciągu całego roku szkolnego (około 25godzin lekcyjnych na każdą klasę).
 • Celem zajęć jest nauczenie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i  znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.
 • Program  obejmuje pięć działów tematycznych: 1.Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji  2.Budowanie poczucia własnej wartości   3.Funkcjonowanie w grupie  4.Rozwiązywanie problemów i konfliktów 5.Dbanie o swoje zdrowie i profilaktyka uzależnień
Programy „Spójrz inaczej” i „Spójrz inaczej na agresję” powstały w starachowickim środowisku pedagogów, psychologów i socjologów. Ich autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska – Koruba  i Tomasz Kołodziejczyk.
Treści programów wspierają wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi, jak nawiązywać i utrzymać dobre relacje z innymi i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne. Odwołują się do poszanowania wartości, bazując na  doświadczeniach, przeżyciach i realiach rodzimej rzeczywistości. Wykorzystują doświadczenia nauczycieli i rodziców  i - zgodnie z ich sugestiami -  uwzględniają potrzeby polskich dzieci i młodzieży.  Dla nauczycieli stanowią pomocne narzędzie w realizacji działań profilaktycznych  z wychowankami w klasach, do prowadzenia których są zobligowani.
Zajęcia w programie „Spójrz inaczej” ułożone są w cykle -  ok. 20 scenariuszy dla każdej klasy, od I do VIII klasy szkoły podstawowej, do zrealizowania w ciągu roku podczas zajęć z uczniami.
Program „Spójrz inaczej na agresję” stanowi poszerzenie  treści programu „Spójrz inaczej” o problematykę edukacji profilaktycznej w zakresie zapobiegania agresji i przemocy w szkole i zawiera 12 scenariuszy zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
Zajęcia w obu programach prowadzone są metodami aktywnymi tzn. w taki sposób,  aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.
 
Program „Spójrz inaczej” jest obecny w profilaktyce od lat dziewięćdziesiątych, ciesząc się zainteresowaniem i powodzeniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od tego czasu trenerzy naszego Stowarzyszenia przeprowadzili w Polsce  około 1700 szkoleń, szkoląc blisko 22 tysiące nauczycieli.
Przygotowaniem do realizacji programów z uczniami są specjalistyczne warsztaty umożliwiające ich uczestnikom doskonalenie umiejętności wychowawczych i nabycie merytorycznej wiedzy niezbędnej do realizacji programów „Spójrz Inaczej”.
 
Nauczyciele - realizatorzy programu „Spójrz inaczej” - wskazują na wiele pozytywnych efektów osiąganych przez uczniów - absolwentów naszych programów, w tym na:
 • lepsze rozumienie i akceptację siebie oraz umiejętność wyrażania swoich uczuć,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • lepsze rozumienie  innych ludzi,
 • zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji z innymi,
 • lepsze przystosowanie dzieci do wymagań szkolnych, większą otwartość  uczniów i gotowość do współpracy z kolegami/ koleżankami,
 • zmniejszanie się częstości   zachowań problemowych w klasie
 • zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w kontaktach z innymi,
 • zdobycie umiejętności samodzielnego dbania o zdrowie i podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych oraz umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sprawie używania substancji psychoaktywnych.
 
Obserwacje i spostrzeżenia realizatorów potwierdzają  badania skuteczności i efektywności naszych Programów,  prowadzone między innymi przez dr Krzysztofa Ostaszewskiego z Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie oraz przez  prof. Marię Deptułę  i członków jej zespołu z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Wyniki badań wskazują na:
 • zmniejszenie się odsetka dzieci odrzucanych przez rówieśników i izolowanych,
 • polepszenie stosunku emocjonalnego dzieci do swoich kolegów i koleżanek w klasie, wzrost tolerancji  dla innych uczniów,
 • korzystne zmiany  w zakresie pozycji dzieci w klasie szkolnej,
 •  korzystne zmiany w wiedzy dotyczącej zachowań służących zdrowiu
 •  poszerzenie wiedzy o substancjach chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia.
 
Program „Spójrz inaczej” posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.


  
UWAGI KOŃCOWE:
Możliwość dopasowania szkolenia lub warsztatów do potrzeb gminy, komisji, szkoły
Możliwość negocjacji finansowania, terminów, liczby godzin.....
Po każdym programie RAPORT dla szkoły i gminy
W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:  509 534 733 lub elalider@interia.pl

Warsztaty i szkolenia profilaktyczne


AktualnościWitamy na stronach Ośrodka Profilaktyki i Edukacji "LIDER". Główne nurty naszej dzialalności to szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia oraz bezpośrednia realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy rekomendowanymi programami profilaktycznymi w szkołach.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką. Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.
Posiadamy 23-letnie doświadczenie w tym zakresie. Dzieki temu nasze propozycje są nowoczesne i ciekawe.

Można skontaktować się z nami poda adresem: elalider@interia.pl lub kontaktując się na nr tel 509 -534 -733